213 kalem tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır
150 okunma

213 kalem tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ABONE OL
04/03/2022 12:17
213 kalem tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır
0

BEĞENDİM

ABONE OL

213 KALEM TIBBİ SARF MAL VE MALZEME ALIMI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ213 KALEM TIBBİ SARF MAL VE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                       : 2022/184643
1-İdarenin
a) Adresi                                                              : ÇAMLARALTI MAHALLESİ ÜNİVERSİTE CADDESİ 11 20070 KINIKLI PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası                            : 2582964200 – 2582961763
c) Elektronik Posta Adresi                                : disfak@pau.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                                  : 213 KALEM TIBBİ SARF MAL VE MALZEME ALIMININ TEMİN EDİLMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                                      : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ – KINIKLI KAMPÜSÜ – PAMUKKALE / DENİZLİ
c) Teslim tarihi                                                    : Malzemeler 15.04.2023 tarihine kadar peyderpey olmak üzere Ana depo tarafından faksla verilecek sipariş yazısına istinaden 7 (YEDİ) gün içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                                : Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi – (Diş Hekimliği Fakültesi nin dersliklerinin bulunduğu Kongre Kültür Merkezi’nde) KINIKLI KAMPÜSÜ – PAMUKKALE / DENİZLİ
b) Tarihi ve saati                                                 : 29.03.2022 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileleri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliiğin noter tasdikli imza sirküleri,
3) Bu şartaneme ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4) Bu şartnamede belirlene geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5) Bu şartnamenin 7.4 ve 7.5 ince maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenne yeterlik belgeleri,
6) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/942450/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-213-kalem-tibbi-sarf-malzeme-satin-alinacaktir

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.