Akaryakıt alınacaktır
149 okunma

Akaryakıt alınacaktır

ABONE OL
03/12/2022 09:40
Akaryakıt alınacaktır
0

BEĞENDİM

ABONE OL

55000 LİTRE MOTORİN VE 500 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ACIPAYAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

55000 LİTRE MOTORİN VE 500 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/1316870
1-İdarenin
a) Adı:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ACIPAYAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Adnan Menderes Bulvarı no 8 20800 — ACIPAYAM/DENİZLİ
c) Telefon ve faks numarası:2585181182 – 2585181013
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:55000 LİTRE MOTORİN VE 500 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN
b) Niteliği, türü ve miktarı:55000 LİTRE MOTORİN VE 500 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Kelekçi, Alcı, Gölcük veya bu yerleşim yerlerine 10 Km. mesafeye kadar olan akaryakıt istasyonlarından alım yapılacaktır. İdaremizin ihtiyacı kadar günün 24 saati yüklenicinin akaryakıt istasyonundan ve olağanüstü şartlarda (Orman Yangını vb.) idarenin belirleyeceği yerlerde peyderpey teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasını takiben 31.12.2023 tarihine kadar peyderpey alım yapılacaktır. Kelekçi, Alcı, Gölcük veya bu yerleşim yerlerine 10Km. mesafeye kadar olan akaryakıt istasyonlarından ve olağanüstü şartlarda(orman yangını vb.) idarenin belirleyeceği yerlerde peyderpey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:06.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.12.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İşletme müdür yardımcısı odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a- Teklif veren isteklinin; teklif verdiği mala ait teslim yerinde ,TC.Enerji piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik Lisansı (İstasyonlu)belgesinin aslı veya Noter Tasdikli suretini teklif kapsamında vereceklerdir.
b- Teklif Veren İstekli; bayisi olduğu akaryakıt dağıtım şirketinden alınacak ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik sözleşmesinin devam ettiğine dair aslı veya Noter Tasdikli suretini teklif kapsamında vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) isteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,


ç)İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İdare tarafından adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceği belirtilecektir. İdarenin yukarıdaki belgeleri birlikte istemesi(Alım konusu mal gıda, fidan, çiçek, tohum veya tıbbi cihaz, silah ve mühimmat deyil ise (d),(e),(f), ve (g) alt bentlerinde yer alan belgelerin belirtilmesi gerekmektedir.); isteklinin ise bu belgelerden birini sunması yeterlidir.Ancak kontrole tabi liste kapsamında bulunan harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık  veya kuruluşça verilen üretim/işletim izni(müsadesi) belgesinin sunulmak zorunda olduğu ayrıca belirtilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1092854/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-akaryakit-alinacaktir

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.